Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

onzuiver
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viaopuszek opuszek

July 02 2015

onzuiver
5867 49f4 500
Reposted fromcocomove cocomove
onzuiver
8223 250d
Reposted fromcocomove cocomove

July 01 2015

onzuiver
onzuiver

June 29 2015

onzuiver
onzuiver

June 28 2015

onzuiver
onzuiver

June 26 2015

onzuiver
onzuiver
4526 b0dd 500
"Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapoezja poezja
onzuiver
Play fullscreen
I wish the weather would lift me I wish it could

June 12 2015

onzuiver
9352 99a0

June 09 2015

3934 caeb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja
onzuiver

June 01 2015

onzuiver
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaitoweryou itoweryou

May 23 2015

onzuiver

"Wszyscy mamy takie nasycone przeznaczeniem obiekty - dla jednego będzie to krajobraz powracający jak echo, dla innego 
liczba - jedno i drugie starannie wybrane przez bogów, żeby przyciągało zdarzenia szczególnie dla nas znamienne: tutaj John 
zawsze się potknie; tu serce Jane zawsze pęknie."

— Vladimir Nabokov, "Lolita"
Reposted bynothingwrongbadalenaizz09

May 02 2015

4304 8c19
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
7754 7e98 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl